تصاویر جلسه کادر اجرایی کنفرانس
1395-10-11
تصاویر جلسه کادر اجرایی کنفرانس

جلسه کادر اجرایی کنفرانس با حضور اعضای جدید اجرایی برگزار شد.

 در این جلسه وظایف جدید و همچنین عملکرد فعالیت های انجام شده مورد بررسی قرار گرفت.