دومین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتال برگزار می‌شود
1395-05-17
دومین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتال برگزار می‌شود

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، دومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتالی را با عنوان" مالکیت فکری" مورخ 4 اسفند 1395 برگزار می کند . ظهور فناوری های نوین ارتباطی اگرچه بر میزان و سرعت دسترسی عموم به منابع اطلاعاتی افزوده است اما به موازاتش در نقض گسترده حق مؤلف هم تاثیر داشته است. با توجه به گذشت حدود یک دهه از فعالیت کتابخانه های دیجیتالی در کشور نیاز به بازنگری در عملکرد فعالیت‌های حقوقی و اجرایی صورت گرفته در این زمینه در کشور لازم است.

بر این اساس این کنفرانس با هدف بررسی چالش ها و مسائل موجود در دسترسی پذیری منابع اطلاعاتی در کتابخانه های دیجیتالی و ارتقاء جایگاهحق مؤلف در کشور و حمایت از مالکیت فکری وفرهنگ سازی در استفاده از آن ، برگزار خواهد شد.صاحبنظران و اندیشمندان مالکیت فکری در کتابخانه های دیجیتالی می توانند اصل مقالات پژوهشی و کاربردی خود را در یکی از محورهای اعلام شده به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. زمان و شیوه ارسال مقالات متعاقبا اعلام خواهد شد.

لازم به توضیح است گزارش فعالیت های اجرایی و کاربردی در حوزه های پیاده سازی و بهره گیری از حق مؤلف در کتابخانه های دیجیتالی از امتیاز ویژه ای برای ارائه برخوردار خواهند بود.