مقاله ها باید حاصل پژوهشهای اصیل و ارائه کننده تجربه های کاربردی باشند.
 پذیرش مقاله ها بر اساس رأی داوری کمیته علمی خواهد بود.
 مقاله ها باید مرتبط با دست کم یکی از محورهای کنفرانس باشد.
 مقاله ها باید براساس قالب نگارش مقاله  تنظیم و ارسال شود.
 مقاله های پذیرفته شده در مجموعه مقاله های کنفرانس به صورت الکترونیکی منتشر خواهد شد. ارسال مقاله تنها از طریق وبگاه مسیر است.برای ارسال مقاله کلیک کنید.