کتابخانه های دیجیتالی و سیاستگذاری مالکیت فکری

 •       سیاستگذاری مالکیت فکری درمراکز حقوقی، صنعتی و دانشگاهی
 •       سیاستگذاری مالکیت فکری و توسعه پایدار در کسب و کارهای مرتبط با اطلاعات
 •       نظام مالکیت فکری و نیازهای بومی
 •       نقش نظام مالکیت فکری در راهبردهای ملی
 •       نقش و جایگاه قوای سه گانه  مجریه، مقننه، قضائیه، در سیاست گذاری مالکیت فکری
 •       آینده سیاستگذاری مالکیت فکری

   کتابخانه های دیجیتالی و حقوق مؤلف

 •       حقوق مؤلف و کاربرد آنها در کتابخانه های دیجیتالی
 •       حقوق مؤلف و نشر الکترونیک
 •       حقوق مؤلف و اقتصاد کتابخانه دیجیتال
 •       حقوق مؤلف و اقتصاد نشر الکترونیک
 •       حقوق مؤلف و کنسرسیوم های کتابخانه های دیجیتالی
 •       نارسایی های قوانین حقوق مؤلف برای کتابخانه های دیجیتالی

 کتابخانه های دیجیتالی و مدیریت مالکیت فکری

 •        بازتولید اطلاعات و قوانین مالکیت فکری
 •       مدیریت حقوق دیجیتالی (DRM)
 •       استانداردهای فراداده های حقوقی و مالکیت فکری
 •       چالش ها و مشکلات مدیریت مالکیت فکری
 •       راهکارهای ارتقاء مدیریت مالکیت فکری

 کتابخانه های دیجیتالی و فناوری های مالکیت فکری

 •       فناوری های امنیت محتوا
 •      فناوری های امنیت سکو و زیرساخت
 •      فناوری های هوشمند سازی مالکیت فکری
 •      سیستم ها و پروتکل های مدیریت مالکیت فکری
 •      قابلیت های مرتبط با مالکیت فکری در نرم افزارهای کتابخانه های دیجیتالی
 •      حقوق مؤلف و سازوکارهای حفاظت دیجیتالی

 کتابخانه های دیجیتالی و جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات

 •        حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
 •        حقوق جانبی در نرم افزارها و ابزارهای فناورانه
 •       حقوق جانبی در محیط الکترونیکی
 •       حقوق مالکیت بین فراهم کنندگان خدمات اینترنتی و تولید کنندگان محتوا
 •       نارسایی های قوانین ایران در حوزه فناوری اطلاعات

   کتابخانه های دیجیتالی و حقوق ذینفعان

 •        حقوق کاربران در قوانین ملی و بین المللی
 •       حریم خصوصی  و امنیت کاربران
 •       دسترسی آزاد به اطلاعات و قوانین مرتبط
 •       حقوق مؤلف و توزیع کنندگان اطلاعات
 •       استثناهای حقوق مؤلف در استفاده منصفانه
 •      حقوق ناشران الکترونیکی